, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی
دومین جلسه شورای سیاست گذاری
1398-03-22
دومین جلسه شورای سیاست گذاری

دومین جلسه شورای سیاستگذاری با حضور اعضای شورا برگزار شد