, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
برگزاری دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش
1398-03-22
برگزاری دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش

دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی با حضور اعضای شورا برگزار شد.