, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - پوستر همایش