, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - پوستر همایش