, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - فهرست حامیان