, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - بروشور همایش