, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - بروشور همایش