, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - راهنمای نویسندگان


برای دانلود فرمت ارسال مقاله برای دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‎های حیاتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود راهنمای نویسندگان دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی