, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - محل برگزاری

محل برگزاری همایش دانشگاه مازندارن واقع در شهر بابلسر، استان مازندران می باشد. موقعیت محل برگزاری را می توانید در نقشه زیر مشاهده فرمایید: