, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - راهنمای اقامت

با توجه به قرار داشتن محل برگزاری همایش در دانشگاه مازنداران در شهر بابلسر، استان مازنداران به منظور اقامت در زمان همایش می توانید از هتل ها و مجموعه های اقامتی واقع در این محدوده استفاده نمایید. در صورت هماهنگی با هریک از مجموعه های اقامتی متعاقبا می توانید اطلاعات تکمیلی را در همین صفحه مشاهده نمایید.