, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - سخنرانان کلیدی

سخنرانان کلیدی همایش به شرح زیر می باشند:

  • جناب آقای دکتر ابوطالب شفقت
  • جناب آقای دکتر غلامرضا جلالی
  • جناب آقای دکتر قائمیان
  • جناب آقای دکتر محمدعلی نکوئی


دیگر سخنرانان کلیدی نیز متعاقباً معرفی خواهند شد.