, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
برای مشاهده کارت شرکت در همایش باید ابتدا به سامانه وارد شوید.